முதலில் காஸா கடலின் அடியினால் டைவ் செய்து சுப்பர் ட்ரோக்களின் கண்களில் மண்தூவி இஸ்ரேலிய கடற் தளங்களை தாக்கியமை. பின்னர் சுரங்கங்கள் ஊடாக ஸ்டீல் வோல்களை கடந்து இஸ்ரேலினுள் ரொக்கெட் தாக்குதல் நடாத்தியமை. இப்போது அயன் டோமை தாண்டி அதன் யு.ஏ.வி. க்களை டெல் அவீவ் நோக்கி இயக்கியமை என இன்றைய யுத்தத்தில் பல பிரமிப்புக்களை நிகழ்த்தி வருகிறது ஹமாஸின் படையணிகள்.